ALGEMENE VOORWAARDEN

De gegevens van de verkoper

NAAM BEDRIJF: Studio Leash

E-mailadres: hello@studioleash.be

Adres: Groenstraat 66, 3270 Scherpenheuvel

Ondernemingsnummer: BE 0827.525.014

Bankrekeningnummer: ZAKELIJKE BANKREKENINGNUMMER

Toepasselijkheid & Voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als (Web)winkelier aan jou als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt).

Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.

Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.

Aanbod en bestelling

We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren.

Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra jij jouw bestelling online plaatst of via e-mail plaatst en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden betaling via ons online betaalplatform Mollie. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Je geeft steeds je contactgegevens en/of facturatiegegevens in. Bij betaling is je aankoop definitief.

Bij het plaatsen van je bestelling, uitgezonderd van op maat gemaakte producten en accessoires, dien je jouw eigen adres grondig na te kijken. Fouten in het opgegeven adres zijn immers voor rekening van jou als klant. Wanneer een bestelling bij ons terugkomt wegens het door jou als klant opgeven van een fout of onvolledig adres, wordt hiervoor automatisch een vergoeding van 5,00 euro aangerekend om het pakketje opnieuw op te sturen naar jouw juiste adres.

Zowel bij de terugbetaling als wanneer het pakket opnieuw verstuurd dient te worden.

Ook bij niet afhaling van jouw pakket op het postkantoor, dient door jou als klant een vergoeding van 5,00 euro betaald te worden voor het opnieuw versturen of annuleren van jouw pakket.

Herroepingsrecht

Als je goederen of diensten bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen. Binnen de 14 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug doormiddel van een overschrijving.

Het terugzenden van goederen is op eigen kosten, wanneer pakketjes worden teruggestuurd zonder track & trace kunnen wij bij Studio Leash hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden. Je dient binnen 10 kalenderdagen na ontvangst een retouraanvraag te doen via mail naar hello@studioleash.com met vermelding van jouw ordernummer en het desbetreffende product.  

Wij wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn, maar mogen niet gebruikt zijn. Als je de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder.

Je kan je retourpakket retourneren via de post.

Om je herroepingsrecht, snel en correct uit te oefenen, gelieve een mail te versturen naar hello@studioleash.be.

Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.

De prijs

Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan. We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst.

Betaling

Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden.

Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld .

Conformiteit en Garantie

Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.

Bovendien hanteren wij wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. 

Voor zover dit mogelijk en redelijk is, hebt u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen.

Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

Deze wettelijke garantie is uiteraard enkel van toepassing op gebreken die er al vanaf het begin waren, en niet voor slijtage.

Ook heeft deze garantie niets te maken met he recht om te ruilen. Wij zullen beslissen of een item dat in aanmerking komt voor deze wettelijke garantie hersteld of vervangen dient te worden.

Levering en uitvoering

Alle goederen en diensten worden geleverd zoals ingegeven bij de bestelling.

Behoudens uitzonderingen, die bij de levering vermeld zullen worden, worden de aangekochte producten binnen de 5 werkdagen na bestelling en betaling door ons verzonden. De verzendtermijn bedraagt 1 à 2 werkdagen. Wij garanderen dus een levering binnen de 7 werkdagen, doch in de praktijk zal deze sneller zijn.

Studio Leash bepaalt welke vervoersonderneming de door de koper aangekochte goederen zal leveren.

Als wij niet tijdig kunnen leveren, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld.

Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post. Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport.

Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst.

We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

Cadeaucheques, kortingscodes en acties

Cadeaucheques hebben een geldigdheidsduur van 1 jaar.

Indien het aankoopbedrag van het product lager ligt dan de waarde van de cadeaucheque, zal Studio Leash een nieuwe cadeaucheque meesturen gelijk aan de waarde van het verschil. De geldigheid van deze cadeaucheque is gelijk aan die van de als eerste uitgegeven cadeaucheque.

Indien het aankoopbedrag van het product hoger ligt, zijn aanvullende betalingen vereist.

Kortingscodes, actiecheques en andere tijdelijke kortingsmogelijkheden zijn alleen geldig gedurende de hierbij vermelde periode. De goederenwaarde moet minstens overeenkomen met het bedrag van de code of cheque. Ze mogen niet met andere kortingen worden gecombineerd of aan derden worden overgedragen (een registratie op naam is dan ook voorwaarde voor uitgifte). Er kan nooit een geldbedrag worden uitbetaald en bij een omruiling of retournering wordt de korting nooit vergoed.

Kortingscodes, actiecheques en andere tijdelijke kortingsmogelijkheid kunnen gecombineerd worden met een cadeaucheque, dat geldt als regulier betaalmiddel.

Bij verlies, ontvreemding of onleesbaarheid van zowel de kortingscode/actiecheque als cadeaucheque ligt de verantwoordelijkheid altijd bij de consument. Ook schrijffouten in het e-mailadres van de consument verbinden Studio Leash nergens toe.

Het vermenigvuldigen, wijzigen of manipuleren van kortingscode/actiecheque en cadeaucheque is uiteraard niet toegestaan.

Website

Al de op de website vermelde gegevens, met inbegrip van de getoonde prijzen, kunnen te allen tijde door Studio Leash worden aangepast.

De inhoud van de website is louter informatief en doet geen contractuele relatie ontstaan. Ondanks de inspanningen om de inhoud van de website te actualiseren, kunnen sommige gegevens onjuist, verouderd of onvolledig zijn. De inhoud van de website is auteursrechtelijk beschermd. Door het gebruik van de website gaat u ermee akkoord dat het Belgisch recht van toepassing is op de inhoud van de website.

De verkoper is niet aansprakelijk voor:

  • het gebrekkig functioneren van de website;
  • voor elke schade die voortvloeit uit het gebruik van de website of handelingen van derden met betrekking tot de website en
  • websites van derden waarnaar de bezoekers van de website zouden worden verwezen.

Overmacht

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …

Intellectuele eigendom

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Ook de volledige website, met inhoud van combinatie van lay-out, teksten, foto’s, logo’s, kleurpallet en met name de volledige stijl is auteursrechtelijke beschermd en mag dan ook niet gekopieerd of nagebootst worden.

Klachtenregeling en geschillen

We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via hello@studioleash.be. We doen er alles aan om jouw klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar Boek VI van het Belgisch Wetboek Economisch Recht

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: https://www.consumentenombudsdienst.be//nl

Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: https://ec.europa.eu/odr

Nietigheid

Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zouden zijn, tast dit de geldigheid van de andere bedingen niet aan.

Toepasselijk recht

De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven zijn van toepassing op elk geschil dat uit de overeenkomst zou voortvloeien. De overeenkomst is uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site verder te blijven gebruiken, aanvaardt u ons gebruik van cookies. 

nl_BEDutch
en_USEnglish nl_BEDutch